Umowa pożyczki pcc

W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką 2% podstawy (wartość pożyczonej sumy kapitałów). W wypadku kiedy podmiotem oferujących pożyczki jest firma, jaka zajmuje się tego rodzaju usługami na co dzień, pożyczki podlegają zwolnieniu z podatku PCC. Obowiązek jego zapłacenia jest w sytuacji, kiedy pożyczka jest przyznawana prywatnie, przez podmioty niewykonujące w tym obszarze działalności. Kiedy więc umowa pożyczki pcc, więc podatek od czynności cywilnoprawnych.
Pożyczka przyznawana prywatnie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanym z tytułu pożyczki pozostaje zaciągający pożyczkę, więc stanowi ona kolejny wydatek po stronie otrzymującego pożyczkę, niezależnie od określonego pomiędzy stronami umowy wynagrodzenia (czy odsetek). Podatek od czynności cywilnoprawnych może pozostawać przy zastosowaniu założenia jego ponoszenia w celach otrzymania, zachowania czy zabezpieczenia dochodów – kosztem podatkowym.

Kiedy nie należy rozliczać podatku od pożyczki?
Legislator wprowadził wyjątki w obszarze w którym obowiązuje podatek od pożyczki, więc podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki oferowane między osobami należącymi do I grupy podatkowej – do kwoty 9 637 zł. Dotyczy to sytuacji, w jakiej pożyczki oferowane są przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz przez teściów. Rzeczona kwota jest maksymalnym limitem pożyczki otrzymanej od jednej osoby przez czas 5 lat.

Jest ponadto możliwość nielimitowanej pożyczki oferowanej przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Nie występuje jednakże w wypadku pożyczek między teściami a zięciem oraz synową. Dla skorzystania z owej możliwości potrzebne jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedniemu organowi podatkowemu w czasie 14 dni od chwili wykonania czynności. Ponadto należy udokumentować uzyskanie przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy przelewem pocztowym.

Podatek od pożyczki a pieniądze od znajomych
Odmiennie wygląda sprawa pożyczek od znajomych. W owym wypadku także zostały uregulowane wyjątki zawarte w art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ulegające zwolnieniu z opodatkowania PCC. Dotyczy to pożyczek:
1. uzyskanych od jednej osoby w sumie nieprzekraczającej 5 000 zł lub 25 000 zł od wielu osób – otrzymane w przeciągu 3 następnych lat kalendarzowych, zacząwszy od 1 stycznia 2009 roku,
2, udzielonych przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby czy zarządu, wykonywających działalność w obszarze kredytowania i udzielania pożyczek,
3. z kas czy funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku i z zakładowego funduszu świadczeń społecznych,
4. utworzonych w drodze ustawy pozostałych funduszów celowych,
5. udzielonych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Właściwe udokumentowanie pożyczki
Uzyskanie pożyczki musi zostać dobrze potwierdzone, w związku z tym wpłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy przelewem pocztowym. Ponadto pożyczkobiorca ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy o uzyskaniu pożyczki w przeciągu 14 dni od jej otrzymania na druku PCC-3.

W sytuacji kiedy wielkość pożyczki przekroczy próg 9 637 zł, podatnik musi sam obliczyć wielkość podatku do zapłaty, zgłosić na druku PCC-3 i zapłacić w czasie 14 dni od jej uzyskania.

Podniesiona stawka podatku od pożyczki
Stawka podatku od pożyczki sięga 20% podstawy opodatkowania, jeśli osoba zaciągająca pożyczkę nie zawiadomiła jej w US oraz nie odprowadziła podatku. Jest to tzw. sankcyjna stawka podatku.

Kto zgłasza umowę pożyczki do urzędu skarbowego?
Obowiązek zgłoszenia umowy pożyczki do odpowiedniego urzędu skarbowego leży na pożyczkobiorcy. Jest on również przymuszony do indywidualnego obliczenia kwoty należnego podatku oraz zapłacenia go. Istnienie tego obowiązku nie wymaga dostarczenia płatnikowi żadnej decyzji przez organ podatkowy. Na wywiązanie się ze wspomnianej powinności mamy 14 dni licząc od dnia powstawania zobowiązania podatkowego. Wyjątkiem od owej sytuacji jest ta w jakiej podatek jest pobierany przez płatnika. Pamiętajmy jednakże, iż fakt, że tenże obowiązek leży na pożyczkobiorcy nie znaczy, iż strony nie mogą dokonać innych ustaleń. Podatnikiem jest jednakże tylko pożyczkobiorca oraz to on poniesie potencjalne kary połączone z niewykonaniem tego obowiązku.

Kosztem, jaki poniesiemy zaciągając pożyczkę mogą być nie jedynie odsetki lub prowizja. Nieraz fakt jej uzyskania będzie wiązał się z potrzebą zapłacenia 2% podatku PCC. Więc zawarcie umowy pożyczki wymaga w pierwszej kolejności określenia tego czy podlega ona opodatkowaniu PCC lub VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here