Renta chorobowa jakie choroby

Renta chorobowa to świadczenie dla osób, jakie częściowo czy zupełnie utraciły zdolność do pracy. Ich stan zdrowia nie może wskazywać poprawy. Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może ją dostać?

Renta chorobowa – dla kogo?
Renta chorobowa wypłacana jest osobom, jakie ze względu na stan zdrowia, straciły zdolność do pracy zarobkowej. Utrata możliwości wykonywania pracy może być częściowa czy całkowita.

O częściowej niezdolności do pracy mówi się w wypadku osób, jakie nie mogą dłużej pracować zgodnie z własnymi umiejętnościami. Łączna niezdolność do pracy dotyczy sytuacji, gdy chory nie może rozpocząć żadnej pracy. Wymogiem, żeby otrzymać rentę chorobową, jest posiadanie ubezpieczenia społecznego, i zatem oprowadzanie składek do ZUS.

Renta chorobowa jakie choroby obejmuje?
O przyznaniu prawa do renty orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jego oddział). W podłożu o zebrany materiał organ tenże podejmuje decyzję o przyznaniu czy nie prawa do renty. Zgodnie z przepisami w postępowaniu o świadczenia zależne od uszkodzenia, i zatem w wypadku ubiegania się o rentę osobę zainteresowaną kieruje się na badanie przez komisję medyczną do spraw inwalidztwa oraz zatrudnienia po udowodnieniu przez ową osobę wszelkich pozostałych okoliczności potrzebnych do określenia prawa do świadczeń i po przedstawieniu zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez zakład społeczny służby zdrowia, i odnośnie do osób pozostających w zatrudnieniu – po przedstawieniu także specyfikacji dotyczącej charakteru oraz typu zatrudnienia. Nie ma przy tym wykazu chorób, jakich stwierdzenie u konkretnej osoby determinowało ją z pominięciem całkowitej przewidzianej przepisami procedury do przyznania jej prawa do renty.

Najistotniejsze reguły przyznania renty chorobowej
1. Strata zdolności do pracy musi zostać orzeczona przez specjalistę orzecznika i komisję medyczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Strata zdolności do pracy musi zaistnieć w czasie składkowym (w okresie zatrudnienia) czy nieskładkowym (np. w okresie urlopu macierzyńskiego). Lub w przeciągu 18 miesięcy od ustania owych okresów.

Niezdolność do pracy
Panuje mylne przeświadczenie, iż między niezdolnością do pracy i chorobą można umieścić znak równości. Osoby, u jakich lekarz wykrył konkretne zaburzenie, są pewne, iż mogą liczyć na przyznanie renty. Kiedy orzecznik stwierdzi, iż pomimo choroby są zdolne do pracy, czują się oszukane. Aby uniknąć rozczarowania, należałoby znać pewne reguły, jakimi kierują się specjaliści orzecznicy ZUS-u. Rola orzeczników nie polega na analizie stanu zdrowia konkretnej osoby. Ich zadaniem jest określenie, czy jest ona zdolna do wykonywania pracy, lub też nie. Na uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy mogą liczyć tylko te osoby, jakie nie tylko są niezdolne do pracy, lecz także nie rokują odzyskania owej zdolności po przekwalifikowaniu się oraz w związku z tym nie mają szansy rozpoczęcia pracy ani w dotychczasowym zawodzie, ani w innym, do jakiego mogłyby zostać wyszkolone. Niezdolność do pracy może mieć jeden z trzech stopni (są one substytutami dawnych grup inwalidzkich). Określa go orzecznik. Stopień niezdolności do pracy przekłada się bezpośrednio na wielkość renty. Od niego zależne są również wybrane przywileje, na przykład prawo do darmowych czy ulgowych przejazdów koleją oraz autobusami. Teraz przyznawane są kolejne stopnie niezdolności do pracy: częściowa niezdolność do pracy (dawna III grupa) – orzeka się ją u osób, jakie nie są zdolne do pracy zgodnej z własnymi umiejętnościami, całkowita niezdolność do pracy (dawna II grupa) – orzeka się ją, gdy konkretna osoba jest niezdolna do wykonywania każdej pracy, całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa) – orzeka się ją w wypadku tych osób, jakie są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy, i dodatkowo wymagają ciągłej opieki.

Jak otrzymać rentę chorobową?
Wniosek o przyznanie renty należy złożyć na dokumencie ZUS Rp-1. Można go uzyskać w urzędzie czy pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Do wypełnionego wniosku należy dodać: potwierdzenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, ankietę przeprowadzoną przez zakład pracy (na druku ZUS N-10), w jakiej prezentuje się typ pracy wykonywanej przez ubiegającego się o rentę i powody jej wykonywania, certyfikaty poświadczające okresy ubezpieczenia (na przykład świadectwa pracy, zaświadczenie szkoły wyższej o skończeniu studiów), potwierdzenie o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu wystawione przez zakład pracy na formularzu ZUS Rp-7 (gdy zakład pracy nie istnieje, wystawia je archiwum). Po złożeniu wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów powinieneś czekać na wyznaczenie terminu badania przez specjalistę orzecznika. Wyznaczonego czasu powinieneś koniecznie dotrzymać. Osoby, jakie nie stawią się w siedzibie ZUS-u w określonym dniu, tracą szansę na uzyskanie renty. Gdy stan zdrowia nie pozwoli ci dojść do orzecznika, zgłoś to w ZUS-ie. W takiej sytuacji badania są wykonywane w domu osoby, jaka stara się o rentę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here