Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Każdy, kto chciałby zacząć prowadzenie swej działalności gospodarczej wie, iż bardzo ważną sprawą jest ciekawy pomysł na spółkę. Jednakże nie jest to jedyny element decydujący o sukcesie przedsięwzięcia. Jednakowo istotne jest dobranie właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca staje przed wyborem, czy podjąć się prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej lub także zdecydować się na założenie spółki.

Indywidualna działalność gospodarcza
to forma wykonywania działalności gospodarczej cechująca przede wszystkim niewielkie przedsiębiorstwa. Założyciel firmy jest jej jedynym posiadaczem, samodzielnie prowadzi działalność i reprezentuje ją na zewnątrz. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga zgromadzenia kapitału początkowego ani ponoszenia dużych wydatków rejestracji. Warunkiem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest tylko wypełnienia odpowiedniego dokumentu, co jest czynnością wolną od opłat.

Spółka cywilna
Spółka cywilna to forma prawna działalności gospodarczej, jaka jest jedną z najpopularniejszych metod wykonywania działalności. Do jej założenia potrzebne jest zawarcie umowy spółki. Zawierana jest ona między przedsiębiorcami, jacy zwykle prowadzą własne firmy. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, tymczasem wspólnicy muszą mieć wpis do CEIDG. Spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego, każdy bowiem ze wspólników rozlicza się z tego podatku sam. Gdy jej członkami są osoby fizyczne oraz wielkość obrotów spółki nie przewyższa 2 000 000 euro, to księgowość może być wykonywana w postaci ułatwionej, tj. księgi przychodów oraz rozchodów czy ryczałtu. Tymczasem, kiedy wspólnikiem jest osoba prawna czy dochody z działalności spółki przewyższają powyższą kwotę, to potrzebne będzie przeprowadzanie całkowitej księgowości.

Spółki osobowe
Spółki osobowe opierają własną działalność na samodzielnej pracy wspólników. Do podstawowych cech spółki osobowej należą: brak osobowości prawnej, reprezentowanie spółki przez wspólników, nieodzowność wnoszenia wkładu własnego, nieograniczona oraz solidarna odpowiedzialność osobistym majątkiem wspólników za zobowiązania spółki (są wyjątki od owej reguły), praca wspólników na rzecz spółki (nie wszyscy mają taki obowiązek, czasem starczy wniesienie wkładów we właściwej wielkości), uproszczona księgowość i brak kapitału początkowego. W nazwie spółek osobowych winno znajdować się nazwisko co najmniej jednego ze wspólników i określenie formy prawnej.

Spółka jawna
Spółka jawna to najpopularniejsza forma prawna działalności gospodarczej, uporządkowana w Kodeksie spółek handlowych. W celu jej rejestracji potrzebne jest zawarcie umowy spółki na piśmie i zarejestrowanie spółki w KRS. Przy czym występuje konkretna swoboda w formułowaniu treści umowy spółki, np. można w niej zawrzeć informację, iż określony wspólnik nie ma uprawnienia do reprezentacji spółki w zewnętrznych sprawach.

Spółka partnerska
Spółka partnerska jest dosyć charakterystycznym typem spółki, może bowiem zostać założona tylko przez przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak np. lekarz, architekt, księgowi/a lub także adwokat.

Warunkiem potrzebnym do zawiązania spółki partnerskiej jest stworzenie umowy spółki w postaci aktu notarialnego i jej rejestracja w KRS. Identycznie jak w podejmowanych ponad spółkach, także spółka partnerska nie rozlicza podatku dochodowego. Zobowiązani są do tego wspólnicy, każdy z nich sam płaci podatek.

Spółka komandytowa
Spółka komandytowa to forma prawna działalności gospodarczej, w jakiej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki. Tymczasem odpowiedzialność innych wspólników (komandytariuszy) jest zawężona do sumy komandytowej, jaką określa się w umowie spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna jest specjalnym rodzajem spółki prawa handlowego. Zawiera w sobie cechy dwóch rodzajów spółek – akcyjnej oraz komandytowej. Zasadą działania spółki jest statut oraz stanowi ona jeden z elementów umowy założycielskiej spółki. Statut winien zostać podpisany przez wszystkich komplementariuszy, natomiast akcjonariusze winni wyrazić pisemną zgodę na stworzenie spółki i brzmienie statutu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna działalności gospodarczej, jaka ma osobowość prawną. Jej założenie wymaga wniesienia kapitału zakładowego, jaki sięga 5000 zł, dzięki czemu odpowiedzialność majątkowa wspólników ograniczona jest do wielkości wniesionego wkładu kapitału do spółki. Spółka z o.o. może być wykonywana w postaci jednoosobowej i wieloosobowej.

Spółka akcyjna
Ta forma prawna działalności gospodarczej jest niezwykle odpowiednia dla tych firm, jakie mają na celu wejście na giełdę. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy, jakiego wielkość sięga 100 000 zł. Kapitał zakładowy stanowi wkład założycieli, jacy stają się współwłaścicielami firmy, czyli akcjonariuszami. Do stworzenia spółki akcyjnej wymagane jest stworzenie pisemnej umowy spółki w postaci aktu notarialnego i dokonanie jej wpisu w KRS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here