Jaki jest podatek od umowy zlecenia?

W dzisiejszym tekście odpowiemy na najczęściej zadawane pytanie, czyli ile wynosi podatek od umowy zlecenia?

Umowa zlecenie jest obecnie najpopularniejszym rodzajem umów cywilnoprawnych oraz najczęściej wybieraną formą zatrudnienia.
Zgodnie z przepisami KC (kodeks cywilny) jest to umowa, którą zawiera się na czas określony, a przedmiotem umowy jest najczęściej określona usługa. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie jest rozliczana z wykonywania danej usługi, a nie z określonego efektu końcowego, jak w przypadku umowy o dzieło.
Taki rodzaj zatrudnienia cieszy się dużym zainteresowaniem z kilku podstawowych względów. Osoby pracujące na zlecenie cenią sobie to, że taki rodzaj umowy zapewnia im elastyczne godziny pracy, w tym brak ściśle ustalonych godzin zaczynania i kończenia pracy – pracownik sam rozdysponowuje czasem, jaki chce przeznaczyć na wykonywanie usługi. Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest to, że UZ zapewnia dużą swobodę w organizowaniu pracy, a także w zawieraniu i rozwiązywaniu takiej umowy. Zdecydowanym minusem tej formy zatrudnienia jest brak przysługującego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz płatnych nadgodzin. Kolejnym problemem może być to, że w przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody zleceniodawcy zleceniobiorca jest zobowiązany do odpowiedzialności za szkody własnym majątkiem. Jeśli nie określono w umowie czasu wypowiedzenia umowa taka może zostać rozwiązana przez obie strony właściwie z dnia na dzień bez żadnych konsekwencji. Po wypowiedzeniu wygasa z skutkiem natychmiastowym.

Warto jednak pamiętać, że świeżo upieczonym mamom na umowie zlecenie przysługuje zasiłek macierzyński pod warunkiem, że podlega ona ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek ten przysługuje matkom, które były zatrudnione na umowę zlecenie w dniu porodu. Haczyk polega na tym, że przy umowie zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i należy zadeklarować chęć odprowadzania składek z tego tytułu. Dodatkowym plusem odprowadzania takiej składki jest prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, jednak co ważne, prawo do zasiłku chorobowego nie jest nabywane od razu po opłaceniu tzw. chorobowego, a dopiero po 90 dniach płynnego odprowadzania składki.

Umowa zlecenie jest również bardzo korzystna dla zleceniodawcy, szczególnie jeśli na taką umowę jest zatrudniona osoba o statusie studenta do 26 roku życia. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUSu za takiego pracownika.

Każde zawarcie umowy, również zlecenia jest związane z obowiązkiem opłacania podatku. W przypadku umowy zlecenia jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku to 18 lub 32%, a jej wysokość zależy od kwoty dochodu. Odprowadza się go do Urzędu Skarbowego.

Wyliczenie podatku od umowy zlecenie jest nieco trudniejsze od klasycznego przypadku, czyli podatku od umowy o pracę. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że umowy zlecenie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Podatek należy obliczyć od kwoty brutto, która jest pomniejszona o wyżej wspomniane składki. Wyjątkiem jest przypadek, gdy umowa zlecenie jest zawierana z osobą uczącą się np. studentem do 26 roku życia – wtedy umowa ta nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie.

Żeby obliczyć, jaki podatek od umowy zlecenia musimy uiścić należy w pierwszej kolejności odliczyć od kwoty brutto składki ZUS, które opłaca pracownik. Procentowo przedstawia się to następująco:
– składka emerytalna w wysokości 9,76% kwoty brutto,
– składka chorobowa, która wynosi 2,45% kwoty brutto,
– składka rentowa w wysokości 1,5% kwoty brutto.

Od kwoty brutto pomniejszonej o wyżej wymienione składki należy obliczyć 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu. Na dochód do opodatkowania składa się kwota brutto – składki ZUS – koszt uzyskania przychodu. Dopiero od dochodu do opodatkowania należy obliczyć 18 lub 32%. Na tym jednak nie koniec. Następnie od podatku należy odliczyć część składki zdrowotnej.

Składkę zdrowotną należy obliczyć w następujący sposób:
Od kwoty brutto z umowy zlecenia trzeba odliczyć składki ZUS, które opłaca zleceniobiorca (pracownik). Od podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oblicza się 9% składki na NFZ. Od obliczonej wcześniej zaliczki na podatek odjąć część składki zdrowotnej, która wynosi 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawarcia umowy zlecenie do 200 zł.

W takim przypadku umowa jest opodatkowana ryczałtowo, a co za tym idzie obliczając składkę w wysokości 18% nie odejmujemy już kosztów uzyskania przychodów. Nie odlicza się również kwoty na ubezpieczenie zdrowotne, a dochody z takiej umowy nie są uwzględniane w rozliczeniu podatkowym.

Czasami zdarza się, że rzeczywiste koszty wykonania zlecenia są wyższe od kosztów ustawowych. W takiej sytuacji przysługują one zleceniobiorcy w takiej wysokości, w jakiej rzeczywiście zostały poniesione. Jednak nie można ich uwzględnić na etapie ustalania zaliczki na podatek. Mogą zostać uwzględnione przez podatnika dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here