Studia w Poznaniu

Wybór studiów to sprawa ważna i trudna. Jest to decyzja dotycząca rodzaju uczelni, kierunku studiów i specjalności. Oznacza to podejmowanie decyzji o wyborze przyszłego zawodu albo dziedziny gospodarki, która związana jest ściśle z rodzajem studiów. Decydując się na studia dokonuje się również wyboru miejsca, czyli ośrodka akademickiego. Młodzi ludzie po maturze wybierają czasem uczelnie, których siedziba jest najbliżej ich miejsca zamieszkania. Nie chcę odrywać się od rodziny, przyjaciół, znajomych. Inni przeciwnie – wyjeżdżają na studia do miasta położonego maksymalnie daleko od domu. Zdecydowanie w wyborze miejsca na studia najlepiej kierować się jakością kształcenia w danym ośrodku. Wśród uznanych i cenionych za poziom i solidność są uczelnie stolicy Wielkopolski – Poznania.
Studia w Poznaniu można wybrać na jednej z siedmiu uczelni państwowych lub uczyć się w którejś z ponad trzydziestu wyższych szkół mających status uczelni niepublicznych. Największą spośród poznańskich uczelni jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. To szkoła wyższa z tradycjami, wieloletnim doświadczeniem, z najlepszymi wykładowcami i doskonałą bazą dydaktyczną. UAM oferuje tysiące miejsc na bardzo atrakcyjnych kierunkach, a dla studentów spoza Poznania ma wiele miejsc w akademikach w kampusie uniwersyteckim. Zasoby biblioteczne uczelni są imponujące. Można z nich korzystać w sposób tradycyjny, ale także wypożyczać pozycje na platformie internetowej. W chwili obecnej na 285 kierunkach i specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia jest około 40 tysięcy studentów, na studiach doktoranckich ponad 1300 doktorantów oraz około 3 tysięcy osób na 90 specjalnościach studiów podyplomowych.
Uczelnia ma sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, którym mogą towarzyszyć opiekunowie oraz psy – przewodnicy. W kampusie uniwersyteckim obok budynków dydaktycznych i akademików są również punkty gastronomiczne, sklepy, punkty usługowe, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Zarówno na uniwersytecie jak i w pozostałych poznańskich uczelniach można zdobyć wykształcenie na wszystkich stopniach przewidzianych w strukturze polskiego systemu edukacyjnego.
Pierwszy stopień tego systemu to studia wyższe zawodowe. Ten poziom wykształcenia daje ukończenie licencjatu lub studiów inżynieryjnych. Licencjat to sześć semestrów nauki. Aby zostać inżynierem trzeba się uczyć o jeden semestr dłużej. Kończąc studia uczący się przygotowują pod kierunkiem promotora pracę dyplomową. Praca licencjacka lub inżynierska może mieć charakter pracy empirycznej, czyli badawczej lub pracy monograficznej, opisowe. Praca badawcza wymaga przygotowania metodologii badań i opracowania narzędzi badawczych. Następnie należy badania przeprowadzić, opisać, wyciągnąć wnioski. W pracy empirycznej są więc rozdziały poświęcone badaniom, a temat pracy musi być opisany przez pryzmat tych badań i uzyskanych wyników. Praca monograficzna to rozważanie na określony temat dokonane za pomocą analizy literatury przedmiotu, czyli poprzez odwoływanie się do opracowań naukowych i wszelkich publikacji związanych z poruszanym zagadnieniem. Podczas tworzenia pracy trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe odwoływanie się do treści za pomocą cytatów i przypisów, w przeciwnym razie autor pracy narazi się na zarzut plagiatu i może być za to surowo ukarany.
Po obronie pracy licencjackiej czy inżynieryjnej absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów stopnia pierwszego i mogą rozpocząć studiowanie na kolejnym szczeblu.
Stopień drugi studiów służy podniesieniu wykształcenia do poziomu pełnego i uzyskaniu zawodowego tytułu magistra. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a ich zwieńczeniem jest przedstawienie własnego opracowania naukowych zagadnień w formie pracy magisterskiej. Obrona pracy magisterskiej to ostatni egzamin na studiach. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor pracy, recenzent oraz przedstawiciel władz wydziału. Student odpowiada na pytania dotyczące pracy, ale komisja może mu zadać każde pytanie związane z programem studiów. Pozytywny wynik obrony oznacza ukończenie studiów magisterskich. Absolwenci kierunków technicznych używają tytułu magistra inżyniera, pozostali – magistra.
Studiując na medycynie czy weterynarii na jednolitych studiach magisterskich absolwenci otrzymują po zakończeniu studiów tytuł lekarza – jest on tożsamy z tytułem magistra.
Podyplomowe studia w Poznaniu dają szansę tym wszystkim, którzy chcą zmienić przebieg swojej kariery zawodowej. Szybkie, bo trwające trzy – cztery semestry studia dają kwalifikacje potrzebne do awansu, albo zmiany pracy na nową. Studia podyplomowe nie podnoszą poziomu wykształcenia – magister bezie nadal „tylko” magistrem, ale zdobędzie certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, często odmiennego niż posiadane wykształcenie kierunkowe. Wybór studiów podyplomowych nie jest łatwy – oferty uczelni są bardzo bogate i są niezwykle atrakcyjne. Kierunki i specjalności studiów podyplomowych uwzględniają postęp nauki i technologii, są dobrą metodą uzupełnienia braków w wykształceniu zdobytym kilkadziesiąt lat temu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here